POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Předseda představenstva Spolku přátel košíkové Polabí svolává na den 22.10. valnou hromadu 

 

Předseda představenstva

 

Spolek přátel košíkové Polabí

se sídlem Nymburk, Komenského 589, SR spisová značka L9214 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Spolek“)

 

tímto svolává

VALNOU HROMADU SPOLKU

 

na den 22. 10. 2018 , v 19,00 hodin do třídy ZŠ Komenského 589, 28802 Nymburk.

Návrh programu valné hromady:

 1. Zahájení, organizační záležitosti, ověření usnášeníschopnosti valné hromady.
 2. Volba zapisovatele, ověřovatele orologi replica zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
 3. Schválení programu jednání valné hromady.
 4. Volba nového představenstva
 5. Projednání zprávy představenstva o hospodaření Spolku v uplynulém roce a schválení návrhu rozpočtu na další rok.
 6. Diskuse.
 7. Závěr, ukončení valné hromady.

Pro případ, že valná hromada svolaná touto pozvánkou nebude usnášeníschopná, svolává předseda představenstva spolku

 

NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU SPOLKU

na den 5. 11. 2018, v 20,00 hodin, do třídy ZŠ Komenského 589, 28802 Nymburk

Návrh programu valné hromady:

 1. Zahájení, organizační záležitosti, ověření usnášeníschopnosti valné hromady.
 2. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
 3. Schválení programu jednání valné hromady.
 4. Volba nového představenstva
 5. Projednání zprávy představenstva o hospodaření Spolku v uplynulém roce a schválení návrhu rozpočtu na další rok.
 6. Diskuse.
 7. Závěr, ukončení valné hromady.

 

Michal Franěk Mgr.

předseda představenstva

 

BA Nymburk
09.10.2018 - 13:26